Lejebetingelser

Generelle Betingelser

 • Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, fremgår lejepriser af den enhver tid gældende prisliste.
 • For ethvert tilbud, overslag, prisoplysning, lejemål eller ydelse gælder nedenstående betingelser og retningslinjer.
 • Den, der rekvirerer ydelsen, betegnes i det følgende som Lejer, og DanLifte dk ApS som Udlejer.
 • Alle tilbud fra DanLifte dk ApS er kun gældende, når de er fremsendt skriftligt- og tilbud er gældende 4 uger. Det forudsættes, at samtlige varer er på lager og, at arbejdet udføres i vores åbningstid.
 • Alle priser opgives Moms, forbrug, forsikring- og miljø afgifter.
 • Ret til ændringer forebeholdes uden varsel.
 • Alle tilbud er under forbehold for trykfejl.

Lejemålets varighed

 • Lejemålet tager sin begyndelse fra og med den dag, materiellet forlader Udlejers plads til og med den dag det lejede materiel tilbageleveres til Udlejers plads, begge dage medregnet.
 • Modtages materiellet retur inden 08.00, beregnes afleveringsdagen ikke som lejedag.
 • Opsigelse skal ske med mindst 1 dages varsel, månedslejemateriel med 14 dages varsel.
 • Den daglige leje beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede benyttes eller ej.
 • Den daglige leje er beregnet på en arbejdsdag af 8 timer. For yderligere afbenyttelse debiteres ekstra pr. påbegyndt 8 timer.
 • Lejen er baseret på en 5-dages uge og beregnes dag i henhold til lejeaftalen, ved langtidsleje over 1 måned beregnes per kalenderdag.
 • Leje for materiel der ikke kræver mandskab til betjening beregnes efter kalenderdage. Dette gælder også alt i skurmateriel og containere.
 • Tilbehør (Slanger, kabler m.) er ikke inkluderet i priserne, men betales særskilt, med mindre andet er angivet.
 • Lejet materiel kan ikke overtages til ejendom.
 • Perioder, hvor lejer er forhindret i, at anvende materiellet grundet årsager, hvori udlejer er uforskyldt, fragår ikke beregning af lejeperioden.
 • Udlejer forbeholder sig ret til, på ethvert tidspunkt at opsige en lejeaftale uden varsel, herunder også ved rekonstruktion og konkurs.

Lejers forpligtelser og ansvar

 • Transportudgiften sker for lejers regning og beregnes efter gældende takster eller tilbud
 • Lejeren afholder alle udgifter til materiellets montering, demontering og betjening, samt alle udgifter til brændstof, smøring, elektricitet og lignende. Af smøreolie må kun benyttes den af Udlejer opgivne type og kvalitet.
 • Lejeren af dieseldrevne anlæg forpligter sig til som brændstof at benytte autodiesel. Der må ikke påfyldes afgiftsfri og farvet dieselolie på det lejede materiel.
 • Lejer må ikke lade udføre reparationer eller forandringer på materiellet. Eventuelle reparationer i lejeperioden må således alene udføres af Udlejer eller en af Udlejer anvist reparatør. Udlejer hæfter ikke for reparationer, som lejer desudagtet har ladet foretage i lejeperioden. Lejer er erstatningsansvarlig for eventuelle skader materiellet bliver påført ved reparationsarbejder i strid med det ovenfor anførte.
 • Lejer påtager sig i lejeperioden enhver risiko og ansvaret for det lejede materiel. Ansvaret omfatter alle typer af skader, tyverier og hærværk, personskader på lejers og tredjemands person eller ejendom, idet der dog henvises til forikringsbetingelserne.
 • Lejer har ikke ret til, at kræve erstatning for tab, herunder driftstab, eller til at hæve lejeaftalen, såfremt det lejede materiel senere måtte vise sig, være mangelfuldt eller ikke svarer til lejers forudsætninger. Udlejer bestræber sig dog altid på efter forespørgsel at levere egnet materiel.

 • Udlån eller leje til tredjemand må ikke finde sted uden udlejers skriftlige samtykke. Ligeledes må materiellet ikke flyttes til anden arbejdsplads end den på leje-sedlen anførte uden udlejers skriftlige samtykke.
 • Lejer må under ingen omstændigheder- uden udlejers skriftlige samtykke-lade materiellet udføre af Danmark.
 • Lejer er forpligtiget til at aflevere det lejede materiel ved lejeforholdets ophør i rengjort og samme stand som ved modtagelsen.
 • Al rengøring efter beton, asfalt og andre materialer faktureres Gældende dagspris.
 • Udlejer kan kun gøres ansvarlig for personskade, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af udlejer eller andre, som udlejer har ansvar
 • Erstatning for personskade kan aldrig overstige det i dansk ret til enhver tid gældende erstatningsniveau.
 • Materiel, hvortil der kræves førercertifikat, må kun benyttes af personer med gyldigt certifikat.
 • Lejeren er selv ansvarlig for anmeldelse til Arbejdstilsynet, ansøgning om råden over vejareal og andre myndigheder samt kabel- og ledningsejere.
 • Det er lejers fulde ansvar, at det lejede materiel er placeret i overensstemmelse med gældende byggelovgivning, sikkerhedsforskrifter, færdsels- og vejlovgivning samt bestemmelser om afmærkning m.v. Enhver udgift i denne forbindelse, herunder eventuelle bøder og pålæg, er udlejer uvedkommende.
 • For alt materiel faktureres et miljøbidrag på 2% af bruttoprisen enhed.
 • Der må ikke ryges i udlejers En overtrædelse heraf vil medføre ekstra udgift til rengøring.

Udlejers forpligtigelser og ansvar

 • Materiellet leveres af Udlejer i driftsklar, lovlig og forsvarlig stand.  Lejer erklærer ved sin underskrift på den indgåede kontrakt at have undersøgt, at materiellets tilstand og egenskaber ikke giver anledning til indsigelser.
 • Udlejer, har til enhver tid ret til at få adgang til inspektion af det lejede
 • Udlejer er berettiget til, at regulere lejeprisen herunder, ved ændrede lejeperioder eller eventuelle reguleringer i offentlige afgifter og skatter.

Forsikringsbetingelser 

 • Alt materiel lejet hos DanLifte dk ApS er ansvars- og kskoforsikret.  For denne forsikring beregnes en præmie som et tillæg på 5% af bruttoprisen pr. enhed. (Dog kan der forekomme undtagelser efter aftale)
 • Udvalgt materiel er tyverisikret
 • Forsikring beregnes efter kalenderdage
 • Forsikringen dækker brand, tyveri, vand og hærværksskader samt pludselig opstået skade på materiellet i henhold til forsikringsselskabets bestemmelser. Vilkår kan udleveres efter ønske.
 • Forsikringen hos udlejer dækker ikke under transport på lejers køretøjer.
 • Bortkomst af materiel og hærværksskader, der udelukkende rammer ruder/glas er ikke dækket af forsikringen og erstattes fuldt ud, af lejer.
 • Forsikringen omfatter ingen former for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
 • Skurvogne, pavilloner og containere bliver alene af udlejer brandforsikret.
 • Tyveri og hærværk på det lejede skal meddeles Udlejer og politi indenfor 24 timer efter hændelsen. Skader på de lejede skal ligeledes meddeles Udlejer indenfor 24 timer fra skaden er/burde have været opdaget.
 • Dækningsområdet er fast grund i Danmark.
 • Skader, som opstår ved forsætlighed, grov uagtsomhed eller anden misligholdelse udvist af lejer, dækkes ikke af forsikringen, men afholdes således fuldt ud af lejer.
 • Indregistreret arbejdsmaskiner er tillige forsikret på fællespolice for motorkøretøjer. Policen omfatter sædvanlig ansvarsforsikring, kasko- og brandforsikring.
 • Uindregistreret selvkørende arbejdsmaskiner er ansvarsforsikrede, når de er i brug som køretøj.
 • Forsikringen omfatter ikke skader, der sker når arbejdsmaskinen er i brug som arbejdsredskab.

Lejer hæfter med en selvrisiko af enhver skade beregnet ud fra værdien af det samlede konstaterede tab pr. genstand således:

0-15.000

2.000 kr.

15.001-150.000

12.000 kr.

150.001-500.000

20.000 kr.

500.001-750.000

25.000 kr.

750.001-

35.000 kr.

Bemærk, at flere forsikringsbegivenheder på samme maskine kan udløse flere selvrisici.

Selvrisiko motoransvar kr. 10.000,-

 • Vedrørende ansvar for det lejedes farlige egenskaber henvises til den enhver tid gældende lov om produktansvar.
 • Omkostninger ved arbejdsstandsninger på grund af fejl eller havari af det lejede materiel betales af lejer.
 • Der gøres opmærksom på, i tilfælde af brand, tyveri, hærværk-skader eller lignende, hæfter lejer for omkostninger til reparation eller køb af nyt materiel, hvis ikke den af politiet udleverede kvittering er afleveret til udlejer, senest 14 dage efter anmeldelsen.
 • Skader forårsaget af materiel såsom oliespild, belægningsskader v. dækkes ikke af forsikringen.
 • Simpelt tyveri dækkes ikke af forsikringen herunder tyveri fra containere og skurvogne der ikke kan dokumenteres aflåst med godkendt lås med dobbeltlås.
 • Ved tyveri og totalskade beregnes tabet svarende til nyværdi, når materiellet er mellem 0-3 år Er materiellet mere end 3 år gammelt, beregnes der efter dagsværdi.

 • For alle kaskoskader samt skader forvoldt på færdselslovens område (Motoransvar) bærer lejer en selvrisiko.

Betalingsbetingelser

 • Lejers betalingsbetingelser er netto kontant, medmindre der er indgået særskilt skriftlig aftale med udlejer.
 • I tilfælde af for sen betaling beregner udlejer rente påbegyndt måned 2%
 • Udlejer beregner endvidere rykkergebyr, som Udgør kr. 100,- pr. fremsendt rykker.
 • Såfremt en betaling ikke er sket rettidigt for en leverance er vi-uden at dette pådrager os noget erstatningsansvar – berettiget til, at tilbageholde alle yderligere leverancer til lejer eller køber, uanset om leverancerne har nogen indbyrdes sammenhæng.
 • Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling.
 • Aftalte rabatter frafaldes, ved ændring af lejemålets mængde- og tidshorisont
 • Hvis betalingsbetingelserne misligholdes, forbeholder vi os ret til afhentning af materiel.
 • I tilfælde af civilt søgsmål aftaler parterne, at retssager skal anlægges ved retten i København.
 • Udlejer beregner 1 måneds depositum- samlet i første måneds leje- ved udlejning af skurvogne, pavilloner og containere.

Vagtordning

 • Udlejer har vagtordning den til enhver gældende prisliste.

Fakturering

 • Fakturering sker 1-2 gange månedligt efter aftale, samt ved endt lejemål. På faktura specificeres betalingsbetingelser forbrug, rengøring m.v. samt forsikring og moms.
 • Udlejer om fakturerer ikke til andre virksomheder end til lejer med mindre dette forinden er skriftligt accepteret af Udlejer og tredje part.

Lovvalg og værneting

 • Lejeforholdet er omfattet af dansk ret og værnetinget er Københavns

Advarsel

 • Brug af falsk ID i forbindelse med leje af materiel samt undladelse af returnering af materiel betragtes som tyveri og politianmeldelse

Alle priser er ekskl. Moms

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

Få en pris på udlejning af materiel

Du er velkommen til at kontakte Danlifte ApS for en pris på din opgave. Vi står klar til at rådgive og hjælpe.

Kontakt

Danlifte ApS
Tangmosevej 102D
4600 Køge
CVR: 39229544

Vi tilbyder
Nyttige links